Privacy Beleid van WV de Amer - Watersportvereniging De Amer

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Privacy Beleid van WV de Amer

De vereniging

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Watersportvereniging de Amer (hierna te noemen WV de Amer) verwerkt van haar leden, donateurs en andere geïnteresseerden.
Indien je lid wordt van WV de Amer of om een andere reden persoonsgegevens aan WV de Amer verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in de lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke.  
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
WV de Amer, Cromsteven 2, 4924 CA Drimmelen, kvk: 40280370.
WV de Amer is te bereiken via: secretaris@wvdeamer.nl/

2. Welke gegevens verwerkt WV de Amer en voor welk doel ?
In het kader van het lidmaatschap worden de volgende gegevens verwerkt.
Voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, telefoongegevens, e-mailadres en bankrekeningnummer.

WV de Amer verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden.
Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan en afmeldingen t.b.v. certificeringen van derde instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie.
Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en nieuwsbrieven en overige mededelingen.
Je naam, adres e-mailadres en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschap en van andere diensten af te wikkelen.

3. Bewaartermijn.
Wv de Amer verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van het lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit l  idmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4.  Beveiligingsmaatregelen.
Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft WV de Amer passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. WV de Amer verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens.

5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten.
Via de ledenadministratie van WV de Amer kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. WV de Amer zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren. Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2 kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
Indien je klachten hebt over de wijze waarop WV de Amer je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensverwerking. Eventuele andere vragen en opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie secretaris@wvdeamer.nl

6. Wijzigingen
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website en/of de nieuwsbrief bekend gemaakt.

Vastgesteld door het bestuur van WV de Amer op 17 oktober 2018. 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu