Reglementen - Watersportvereniging De Amer

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Reglementen

De vereniging

Statuten en reglementen

Zoals iedere vereniging heeft WV de Amer ook statuten en reglementen. Hiermede is vereniging als rechtpersoon wettelijk vastgelegd. Ook kunt u hier de regels lezen over het besturen en van onze vereniging.
 
STATUTEN

NAAM EN ZETEL

Artikel 1
De vereniging draagt de naam: Watersportvereniging "De Amer", kortweg aangeduid als "De Amer" en is gevestigd in de gemeente Made en Drimmelen; p/a Nwe Jachthaven 45, 4924 BA Drimmelen.

DOEL EN MIDDELEN

Artikel 2
"De Amer" heeft ten doel de beoefening van de watersport door haar leden en de bevordering en aanmoediging van deze sport in het algemeen. Zij tracht dit doel te bereiken langs de wettige weg door het houden van vergaderingen, alsmede door:
1. het huren, het aanleggen, inrichten en in stand houden van jachthavens, het stichten van clubgebouwen en loodsen;
2. zich onderling te bekwamen in het behandelen van vaartuigen;
3. het houden en uitschrijven van wedstrijden en het deelnemen aan wedstrijden, welke door andere verenigingen worden uitgeschreven;
4. het doen aanbouwen en/of kopen voor rekening van "De Amer" van doelmatige vaartuigen, uitsluitend voor eigen gebruik;
5. alle andere wettige middelen, welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Artikel 3
"De Amer"is aangegaan voor een onbepaalde tijd en is opgericht op 25 juni 1941 te Breda.

LEDEN, GEBRUIKERS EN BEGUNSTIGERS

Artikel 4
"De Amer"onderscheidt leden, gebruikers en begunstigers. De leden worden onderverdeeld in ere-leden, gewone-leden, jeugd-leden, tweede-leden en buiten-leden.

Artikel 5
a. Gewone-leden zijn leden, die niet vallen onder de hierna genoemde leden sub b tot en met e;
b. Ere-leden zijn leden, die daartoe, op voordracht van het bestuur door de ledenvergadering met tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen zijn benoemd;
c. Jeugd-leden zijn zij, die tenminste 10 jaar oud zijn en de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. Het jeugdlidmaatschap kan door het bestuur worden verlengd tot de leeftijd van max. 24 jaar, indien het jeugdlid kan aantonen dat deze een dagstudie volgt. Bepalend voor het vaststellen van de leeftijd is 1 november van het verenigingsjaar, waarin de aanname of verlenging plaatsvindt;
d. Tweede-leden zijn met leden samenwonende echtgenoten/partners;
e. Buiten-leden zijn van origine gewone-leden, die een of meerdere jaren geen ligplaats in de haven hebben, doch wel lid van "De Amer" wensen te blijven;
f. Gebruikers zijn zij, die geen lid zijn, niet tot het gezin van een lid behoren, en toch regelmatig gebruik maken van een in de haven gelegen schip en/of van "De Amer"- faciliteiten. Het lid op wiens naam het schip in "De Amer" is geadministreerd, blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle aangelegenheden, waarvoor gebruikers in hun relatie met "De Amer" en/of haar leden zouden kunnen worden aangesproken;
g. Begunstigers zijn zij, die "De Amer" financieel of anderszins ondersteunen, doch hieraan geen rechten kunnen ontlenen.

De aanmelding voor toetreding tot "De Amer" wordt geregeld bij Huishoudelijk Reglement.
Het bestuur, eventueel bijgestaan door een door het bestuur te benoemen commissie (geheim), beslist of een persoon al of niet wordt aangenomen en voor welke categorie. Tegen het besluit tot al of niet aanname staat geen beroep open bij de ledenvergadering. Het overgaan van de ene categorie naar de andere kan alleen geschieden via een verzoek aan en met toestemming van het bestuur.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 6
Het Lidmaat-, Gebruiker- en Begunstigerschap eindigt:
1. Door overlijden;
2. Door schriftelijke opzegging bij de secretaris, uiterlijk één maand vóór het einde van het lopende verenigingsjaar;
3. Door schriftelijke opzegging door het bestuur:
a. indien gehandeld wordt in strijd met statuten, reglementen of besluiten van de vereniging;
b. wanneer redelijkerwijze van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaat-, gebruiker-, begunstigerschap te laten voortduren.
4. In geval van enige twijfel in het bestuur aangaande de reden van opzegging, dan zal de erecodecommissie, op verzoek van het bestuur, een bindend advies uitbrengen.
5. Een lid of gebruiker is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaat-/gebruikerschap een besluit, waarbij de verplichtingen van geldelijke aard voor de leden of gebruikers en van geldelijke aard voor de leden of gebruikers zijn verzwaard, te zijner opzichte uit te sluiten.

COMMISSIES

Artikel 7
1. De erecodecommissie bestaat uit minimaal 5 leden, die op voordracht van het bestuur worden (her)benoemd door de ledenvergadering. De erecodecommissie kan zowel door het bestuur als door 5 leden gezamenlijk om advies worden gevraagd in zaken het belang van "De Amer" betreffende.
2. De kascommissie bestaat uit minimaal 2 leden, die door de ledenvergadering voor 2 jaren wordt benoemd. Jaarlijks treedt het langst-zittende lid terug. De kascommissie controleert de door de penningmeester gevoerde financiële administratie en beheer, die in overeenstemming moeten zijn met de aan de ledenvergadering voorgelegde financiële jaarstukken. De kascommissie brengt verslag uit in de ledenvergadering van haar bevindingen en stelt de ledenvergadering al dan niet voor de penningmeester c.q. het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beheer over het afgelopen jaar.
3. De aktiviteitencommissie bestaat uit minimaal 2 leden t.w. een voorzitter en een secretaris/penningmeester, die naar behoefte worden bijgestaan door meerdere leden. De voorzitter van deze commissie is tevens bestuurslid van "De Amer".
4. Op voorstel van het bestuur en met goedkeuring van de ledenvergadering kunnen meerdere commissies worden ingesteld.

JAARLIJKSE BIJDRAGEN

Artikel 8
De grootte van het entreegeld, de contributie, het winter- resp. zomerliggeld, de bijdrage door gebruikers en begunstigers en eventuele bijdragen van andere aard en de wijze van betaling worden vastgesteld en/of gewijzigd door de ledenvergadering.
Dit gespecificeerd:
a. per groep, zoals vermeld in artikel 5 van deze statuten;
b. per ingenomen/toegewezen plaats in het water of op de wal eventueel afhankelijk van het type schip;
c. per aard van andere door "De Amer" geboden faciliteiten.

Het winterseizoen loopt van 1 november tot/met 31 maart.
Het zomerseizoen loopt van 1 april tot/met 31 oktober.

Ieder lid en gebruiker is verplicht om de voor het verenigingsjaar verschuldigde bedragen vóór de in het Huishoudelijk Reglement vermelde datum te voldoen.

RECHTEN VAN LEDEN, GEBRUIKERS EN BEGUNSTIGERS

Artikel 9
1. Leden kunnen deelnemen aan alle activiteiten en gebeurtenissen, die door en/of namens "De Amer" worden georganiseerd;
2. Leden hebben toegang tot de door "De Amer" uitgeschreven vergaderingen. Leden vanaf 18 jaar hebben stemrecht;
3. Ere-leden met schip, gewone-leden en jeugd-leden hebben recht op één ligplaats, indien en in zover er een geschikte plaats voor het schip beschikbaar is;
4. Ere-leden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie;
5. Gewone-leden hebben het recht om als buitenlid te worden opgenomen;
6. Buiten-leden behouden het recht om weer als gewone leden te worden opgenomen;
7. Gebruikers mogen gebruik maken van alle faciliteiten in de haven;
8. Gebruikers en begunstigers kunnen conform artikel 10 van het Huishoudelijk Reglement als introducé deelnemen aan verenigingsactiviteiten;
9. Alle leden, gebruikers en begunstigers hebben recht op de "Amerpost".

BESTUUR

Artikel 10
Het bestuur wordt gevormd uit tenminste 3 en ten hoogste 7 personen, die lid zijn van "De Amer" en bestaat in ieder geval uit: voorzitter, secretaris en penningmeester.
De bestuursleden worden door de ledenvergadering met een meerderheid der uitgebrachte stemmen benoemd voor een periode van 3 jaar.
Wordt bij de eerste stemming geen meerderheid verkregen, dan heeft herstemming plaats tussen de twee personen, die de meeste stemmen op zich verenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot. Kandidaten voor een bestuursfunctie worden door het bestuur voorgesteld en/of door minimaal 5 leden, die hiertoe een voorstel schriftelijk moeten indienen bij het secretariaat en dit uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de ledenvergadering.

Bij ontstentenis van een bestuurslid wordt zo spoedig mogelijk in de vacature voorzien.
"De Amer" wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het Bestuur, alsmede door de voorzitter en een medebestuurder. In geval van verhindering treden één of twee andere bestuursleden in hun plaats, c.q. het enig overgebleven bestuurslid.
Voor het aangaan van geldleningen, het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen behoeft het bestuur machtiging van de ledenvergadering.

Het bestuur legt rekening en verantwoording af in de ledenvergadering over het gevoerde beheer en beleid.
Een bestuurslid kan te allen tijde door de ledenvergadering worden ontslagen of geschorst.
Een dergelijk besluit dient genomen te worden met 2/3 meerderheid der aanwezige stemmen en dit niet dan nadat hierover door de erecodecommissie een advies is uitgebracht aan de ledenvergadering.

GELDMIDDELEN

Artikel 11
De inkomsten van "De Amer" bestaan uit:
a. contributies, entree-, liggelden, resp. gebruikers-, begunstigersbijdragen;
b. erfstellingen, legaten en schenkingen en andere baten.

VERENIGINGSJAAR - VERGADERINGEN

Artikel 12
1. Het verenigingsjaar loopt van 1 november tot/met 31 oktober daaropvolgend;
2. Jaarlijks binnen 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt een ledenvergadering gehouden, waarin het bestuur rekening en verantwoording aflegt over het afgelopen jaar. De datum van deze vergadering wordt vastgesteld door het bestuur en minstens 14 dagen voordien schriftelijk aan de leden meegedeeld onder gelijktijdige opgave van de te behandelen agenda en overlegging van de desbetreffende jaarstukken. Tijdens deze vergadering staat in ieder geval op de agenda:
a. jaarverslag van de secretaris;
b. jaarverslag en financiële verantwoording van de penningmeester met een voorstel voor de begroting van het reeds lopende jaar;
c. verslag van de kascommissie;
d. benoeming van een nieuw lid voor de kascommissie;
e. benoeming en/of herbenoeming van bestuursleden.
3. Het bestuur roept de leden in vergadering bijeen, zo dikwijls het dit nodig oordeelt en indien het hierom wordt verzocht door tenminste 10% der stemgerechtigde leden in een daartoe schriftelijk gemotiveerd verzoek aan de secretaris. Indien het bestuur in gebreke blijft een vergadering uit te schrijven binnen 3 weken na postdatum van vermeld verzoek, dan hebben de verzoekers daartoe zelf het recht. De vergaderingen worden 8 dagen en in spoedeisende gevallen 3 dagen tevoren door het bestuur aangekondigd bij convocatie, waarop de te behandelen punten worden vermeld.

STEMMINGEN

Artikel 13
Alle besluiten, uitgezonderd de besluiten, waarvoor in de Statuten een andere regeling is getroffen worden genomen bij meerderheid van stemmen der op de vergadering aanwezige leden.
Stemmingen over personen geschieden schriftelijk, over zaken mondeling.
Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Leden kunnen zich op een vergadering door een ander lid doen vertegenwoordigen en het stemrecht via een gedateerde op naam uitgeschreven volmacht (ter inzage aan het bestuur) overdragen aan dit lid.
Een lid kan voor max. 2 andere stemgerechtigde leden als gevolmachtigde optreden.

WIJZIGING STATUTEN

Artikel 14
Wijziging in deze statuten kan alleen tot stand komen, wanneer in een tot dat doel minstens 14 dagen tevoren aangekondigde ledenvergadering, minstens 3/4 van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is en minstens 3/4 der op die vergadering aanwezige leden zich er vóór verklaren.
Mocht het vereiste quorum niet aanwezig zijn, dan zal binnen een maand, doch niet eerder dan 14 dagen na voornoemde vergadering, een tweede vergadering als hiervoor bedoeld bijeen worden geroepen. De wijziging wordt geacht te zijn aangenomen, indien 3/4 der dan aanwezige leden zich er vóór verklaren.
Zij, die de oproeping tot een ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten gelijktijdig met de aankondiging voor deze ledenvergadering, de voorgestelde statutenwijziging(en) ter inzage geven.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT  EN HAVEN- EN WALREGLEMENT

Artikel 15
Een Huishoudelijk Reglement, alsmede een Haven- en Walreglement, door de ledenvergadering vast te stellen, regelt alles wat nadere regeling nodig heeft; zij mogen geen bepalingen inhouden, die in strijd zijn met de wet of met deze statuten en zijn bindend voor alle betrokkenen.

Artikel 16
Gedurende de tijd dat "De Amer" lid van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond is, is eenieder, met uitzondering van de begunstigers, die tot "De Amer" toetreedt, gebonden zich aan de statuten en reglementen van de te Amsterdam gevestigde vereniging "Koninklijk Nederlands Watersport Verbond" te onderwerpen en getrouwelijk na te leven.

ONTBINDING

Artikel 17
"De Amer" kan te allen tijde worden ontbonden, indien daartoe wordt besloten in een tot dat doel minstens 14 dagen tevoren aangekondigde ledenvergadering, waarin minstens 3/4 van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is en minstens 3/4 der op die ledenvergadering aanwezige leden zich er voor verklaren.
Mocht het vereiste quorum niet aanwezig zijn, dan zal binnen een maand doch niet eerder dan 14 dagen na voornoemde vergadering een tweede vergadering, als hiervoor bedoeld, bijeen worden geroepen. Het besluit wordt geacht te zijn aangenomen, indien 3/4 der dan aanwezige leden zich er vóór verklaren.

In de vergadering, waarin het besluit tot ontbinding van "De Amer" wordt genomen, zal worden beslist, wie met de liquidatie zal (zullen) worden belast en de wijze waarop het bezit van "De Amer" over de leden zal worden verdeeld.

OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 18
In gevallen, waarin deze Statuten, het Huishoudelijk Reglement of het Haven- en Walreglement niet voorzien, beslist het bestuur.



Ter uitvoering van het besluit van de ledenvergadering van 21 november 1992 werden deze gewijzigde statuten vastgesteld en bij akte van 30 maart 1993 verleden voor J.M.G.M. Roosendaal, notaris te Oss.






 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu