Reglementen - Watersportvereniging De Amer

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Reglementen

De vereniging.  
W.V. de Amer - februari 2022

S T A T U T E N
BEGRIPSBEPALING
Artikel 1
In deze statuten wordt verstaan onder:

1.1 Algemene Leden Vergadering (hierna te noemen “ALV”): het orgaan van
de Vereniging dat wordt gevormd door stemgerechtigde leden van de
Vereniging;
1.2 Bestuur: het Bestuur van de Vereniging;
1.3 Schriftelijk: bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander

gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op
schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met
afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;
1.4 Statuten: de statuten van de Vereniging;

1.5 Vereniging: de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben.
NAAM EN ZETEL
Artikel 2
De vereniging draagt de naam: Watersportvereniging De Amer.

De vereniging is gevestigd in de gemeente Drimmelen.
DOEL
Artikel 3
Watersportvereniging De Amer heeft ten doel de beoefening van de watersport

door haar leden en de bevordering en aanmoediging van deze sport in het
algemeen. Zij tracht dit doel te bereiken door het houden van vergaderingen,
alsmede door:
3.1 zich onderling te bekwamen in het hanteren van vaartuigen;

3.2 het houden en uitschrijven van wedstrijden en het deelnemen aan
wedstrijden, welke door andere verenigingen worden uitgeschreven;
3.3 alle andere wettige middelen, welke aan het doel bevorderlijk kunnen
zijn.
Artikel 4
Watersportvereniging De Amer is aangegaan voor een onbepaalde tijd.

LEDEN en TOELATING
Artikel 5
5.1 Het Bestuur beslist omtrent de toelating van leden.
5.2 Bij niet-toelating tot lid kan de ALV alsnog tot toelating besluiten.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 6

Het Lidmaatschap eindigt:
6.1 door overlijden;
6.2 door schriftelijke opzegging bij de secretaris, uiterlijk één maand vóór
het einde van het lopende verenigingsjaar;
6.3 door schriftelijke opzegging door het bestuur;
6.3.1 indien gehandeld wordt in strijd met statuten, reglementen of besluiten

van de vereniging;
6.3.2 wanneer redelijkerwijze van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.
REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 7
7.1. Het boekjaar van de Vereniging valt samen met het kalenderjaar.

7.2. De kascommissie bestaat minimaal uit twee leden, die door de ALV voor
twee (2) jaren wordt benoemd. Jaarlijks treedt het langstzittende lid
terug.
De kascommissie controleert de door de penningmeester gevoerde
financiële administratie en het beheer, die in overeenstemming moeten
zijn met de aan de ALV voorgelegde financiële jaarstukken. De
kascommissie brengt verslag uit in de ALV van haar bevindingen en stelt
de ALV al dan niet voor de penningmeester casu quo het bestuur

decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beheer over het
afgelopen jaar.
7.3 Op voorstel van het bestuur en met goedkeuring van de ALV kunnen
meerdere commissies worden ingesteld.
JAARLIJKSE BIJDRAGEN
Artikel 8
De grootte van de contributie en eventuele bijdragen van andere aard en de

wijze van betaling worden vastgesteld en/of gewijzigd door de ALV.
GELDMIDDELEN
Artikel 9
De inkomsten van De Amer bestaan uit:
9.1 contributies, bijdragen van leden aan activiteiten;
9.2 erfstellingen, legaten en schenkingen en andere baten.
RECHTEN VAN LEDEN
Artikel 10
10.1 Leden kunnen deelnemen aan alle activiteiten en gebeurtenissen, die
door en/of namens De Amer worden georganiseerd.
10.2 Leden hebben toegang tot de door De Amer uitgeschreven

vergaderingen. Leden vanaf achttien (18) jaar hebben stemrecht.
BESTUUR
Artikel 11
Het bestuur wordt gevormd uit tenminste drie (3) en ten hoogste zeven
(7) personen, die lid zijn van De Amer en bestaat in ieder geval uit:
voorzitter, secretaris en penningmeester.

Het bestuur legt rekening en verantwoording af in de ALV over het gevoerde
beheer en beleid.
Een bestuurslid kan te allen tijde door de ALV worden ontslagen of geschorst.
Een dergelijk besluit dient genomen te worden met twee derde meerderheid der

aanwezige stemmen.
FUNCTIES IN HET BESTUUR. BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR
Artikel 12
12.1 Het Bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester aan. Het Bestuur kan voor elk van hen uit zijn midden
een vervanger aanwijzen. Een bestuurder kan meer dan één functie
bekleden, maar ten hoogste twee.
12.2 Van het verhandelde in elke vergadering van het Bestuur worden door
de secretaris notulen opgemaakt die door het bestuur worden
vastgesteld.
12.3 Besluiten van het Bestuur kunnen in plaats van in vergadering ook

schriftelijk worden genomen, mits met algemene stemmen van alle
bestuurders.
12.4 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming
indien de betreffende bestuurder daarbij een direct of indirect

persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de
Vereniging en de met haar verbonden organisatie. Wanneer hierdoor
geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen
door de Algemene Vergadering.

TAAK VAN HET BESTUUR. VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13
13.1 De ALV is bevoegd besluiten van het Bestuur aan haar goedkeuring te
onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en
Schriftelijk aan het Bestuur te worden kenbaar gemaakt.

13.2 De Vereniging wordt vertegenwoordigd door het Bestuur. De
vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan hetzij de
voorzitter, hetzij twee andere bestuurders.
13.3 Het Bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene
Vergadering bijeen te roepen waarin de voorziening in de ontstane

vacature(s) aan de orde komt. In geval van ontstentenis of belet van
één of meer bestuurders is (zijn) de overblijvende bestuurder(s) met het
gehele bestuur belast. In geval van ontstentenis of belet van alle

bestuurders of van de enige bestuurder wordt de Vereniging tijdelijk
bestuurd door een persoon die daartoe door de Algemene Vergadering
steeds moet zijn aangewezen. Onder belet wordt in deze statuten in
ieder geval verstaan de omstandigheid dat a. de bestuurder gedurende

een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of
andere oorzaken; of b. de bestuurder is geschorst.
VERENIGINGSJAAR - VERGADERINGEN

Artikel 14
14.1 Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met een en dertig
december daaropvolgend.
14.2 De ALV wordt minimaal eenmaal per jaar gehouden en dit wordt
geregeld via huishoudelijk reglement.
STEMMINGEN
Artikel 15
Stemmingen over personen geschieden schriftelijk, over zaken mondeling.
Leden kunnen zich op een vergadering door een ander lid doen

vertegenwoordigen en het stemrecht via een gedateerde op naam
uitgeschreven volmacht (ter inzage aan het bestuur) overdragen aan dit
lid.
Een lid kan voor maximaal twee andere stemgerechtigde leden als
gevolmachtigde optreden.

Indien het Bestuur bij de oproeping tot een Algemene Vergadering de
mogelijkheid daartoe heeft geopend, zijn de leden bevoegd hun stemrecht
door middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits:
15.1 de voorwaarden te stellen aan het gebruik van het communicatiemiddel

zoals de verbinding, de beveiliging en dergelijke bij de oproeping
worden bekendgemaakt;
15.2 het lid kan worden geïdentificeerd;
15.3 het lid rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de
vergadering;
15.4 indien deze mogelijkheid daartoe is geopend, het lid kan deelnemen aan

de beraadslagingen;
15.5 indien het Bestuur de mogelijkheid daartoe Schriftelijk heeft geopend,
kunnen stemmen voorafgaand aan de Algemene Vergadering via een
elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder

dan de dertigste dag voor die van de vergadering, op een speciaal
daartoe aangewezen e-mailadres. Deze stemmen worden gelijkgesteld

met stemmen die in de Algemene Vergadering worden uitgebracht.
BESLUITVORMING VAN DE ALV

Artikel 16
16.1 Voor zover de Statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle
besluiten van de ALV genomen met volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen.
Stemmen die overeenkomstig artikel 16 vóór de Algemene Vergadering
elektronisch zijn uitgebracht, worden eveneens geacht te zijn
uitgebracht in de nieuwe stemming.
16.2 Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte
meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, plaats. Heeft
dan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, beslist het lot

wie is gekozen.
16.3 Staken de stemmen bij zaken, dan is het voorstel verworpen.
BIJEENROEPING ALV
Artikel 17
17.1 De ALV’s worden bijeengeroepen door het Bestuur. De oproeping
geschiedt Schriftelijk aan de adressen (waaronder begrepen emailadressen)

van de leden. De termijn voor de oproeping bedraagt
tenminste veertien dagen.
Indien een lid hiermee Schriftelijk instemt, kan de oproeping geschieden
door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en
reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel

Schriftelijk aan de Vereniging is bekend gemaakt.
17.2 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld,
onverminderd het bepaalde in de artikelen 18 en 19.
WIJZIGING STATUTEN
Artikel 18
Wijziging in deze statuten kan alleen tot stand komen, wanneer in een tot
dat doel minstens veertien dagen tevoren aangekondigde ALV, minstens
driekwart van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is en minstens
driekwart der op die vergadering aanwezige leden zich er vóór verklaren.

Mocht het vereiste quorum niet aanwezig zijn, dan zal binnen een maand,
doch niet eerder dan veertien dagen na voornoemde vergadering, een
tweede vergadering als hiervoor bedoeld bijeen worden geroepen. De
wijziging wordt geacht te zijn aangenomen, indien driekwart der dan
aanwezige leden zich er vóór verklaren.
Zij, die de oproeping tot een ALV ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten gelijktijdig met de aankondiging

voor deze ALV, de voorgestelde statutenwijziging(en) ter inzage geven.
ONTBINDING
Artikel 19
De Amer kan te allen tijde worden ontbonden, indien daartoe wordt besloten in
een tot dat doel minstens veertien dagen tevoren aangekondigde ALV, waarin
minstens drie/vierde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is en
minstens driekwart der op die ALV aanwezige leden zich er voor verklaren.
Mocht het vereiste quorum niet aanwezig zijn, dan zal binnen een maand doch
niet eerder dan veertien dagen na voornoemde vergadering een tweede

vergadering, als hiervoor bedoeld, bijeen worden geroepen. Het besluit wordt
geacht te zijn aangenomen, indien driekwart der dan aanwezige leden zich er
vóór verklaren.
In de vergadering, waarin het besluit tot ontbinding van De Amer wordt

genomen, zal worden beslist, wie met de liquidatie zal (zullen) worden belast en
de wijze waarop het bezit van De Amer over de leden zal worden verdeeld.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 20
Een Huishoudelijk Reglement, door de ALV vast te stellen, regelt alles wat

nadere regeling nodig heeft; zij mogen geen bepalingen inhouden, die in
strijd zijn met de wet of met deze statuten en zijn bindend voor alle
betrokkenen.
OVERIGE BEPALINGEN
Artikel 21
In gevallen, waarin deze Statuten en of het Huishoudelijk Reglement niet

voorzien, beslist het bestuur.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu